Hodnocení zkoušek profilové části - hodnocení každé zkoušky se provádí dle stupnice :

1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý , 4 - dostatečný , 5 - nedostatečný

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 - 4.

Pokud žák zkoušku nekonal, uvede se v protokolech příslušného předmětu „nekonal(a)“.

Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal.

Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl hodnocen stupněm 5.

V závažných případech může předseda maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období.

Hodnocení zkoušek společné části

Kritéria hodnocení společné části vydalo MŠMT .

a) didaktický test vyhodnocuje Cermat

b) písemnou práci z Čj a z cizího jazyka (Aj,Nj,Fj) vyhodnocuje hodnotitel jmenovaný spol. CERMAT

c) ústní zkoušku - hodnocení navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni

- výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části je zaznamenáno do Protokolu (je založené na shodě obou hodnotitelů a schválené maturitní komisí) v daném zkušebním dni a zároveň je oznámeno veřejně žákovi a předáno řediteli s následným odesláním do Centra.

Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti, pokud žák nevykonal některou z dílčích zkoušek úspěšně, dál může ve zkoušce pokračovat!!!

Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud vykoná všechny dílčí zkoušky. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně, opravnou zkoušku koná pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal.

Hodnocení zkoušek společné části na základě dosažených výsledků převede Centrum“ do klasifikační stupnice : 1,2,3,4,5.

Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek :

  • cizí jazyk : didaktický test 50 % , písemná práce a ústní zkouška 25 %
  • český jazyk : každá dílčí zkouška rovným dílem

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provede podle výsledků společné a profilové části maturitní zkoušky. Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek.

 

1.3. 2019

RNDr. Jan Peřina